Archive

Archive
 • ECZAK Yönergesi

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Eczacılık Fakültelerinde verilen eczacılık eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve asgari kalite standartlarına uyumunun sağlanması amacıyla belirlenecek ulusal standartlar çerçevesinde eğitim-öğretim akreditasyonunu sağlayacak Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun oluşturulmasını amaçlamaktadır.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu yönergenin kapsamı Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun oluşturulma şeklini, görevlerini, organlarını, çalışma düzenini, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

  Tanımlar

  MADDE 3 - Bu yönergede geçen;

  AİFD: Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'ni,

  ECZDEK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi'ni,

  ECZDEK-YK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu'nu,

  ECZAK: Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu,

  İEİS: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nı,

  ÖDR: Eczacılık Fakültelerinin hazırlayacağı Öz Değerlendirme Raporu'nu,

  TEB: Türk Eczacıları Birliği'ni,

  TİSD: Türkiye İlaç Sanayi Derneği'ni ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Tanımı, Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları, Alt Komisyonları
  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Tanımı

  MADDE 4 - (1) Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Madde 1'de belirtilen amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi'ne bağlı olarak, Madde 5/1'de belirtilen şekilde kurulmuş özerk bir kuruldur.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun Kuruluşu

  MADDE 5 - (1) ECZAK, ECZDEK tarafından belirlenecek yedi Eczacılık Fakültesi'nin Fakülte Kurullarınca belirlenecek birer öğretim üyesi, ECZDEK tarafından belirlenecek eczacılık bilimleri alanında görev yapan bir (1) öğretim üyesi, TEB tarafından belirlenecek bir (1) serbest eczacı, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından önerilen İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde görevli bir (1) eczacı üye, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen bir (1) hastane eczacısı üye, Eczacılık Fakülteleri öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) temsilci üye, ilaç endüstrisinden (TİSD, İEİS, AİFD, vb kuruluşlardan) önerilecek adaylar arasından ECZDEK tarafından belirlenecek bir (1) üye, bir önceki ECZAK Başkanı, kurul üyeleri tarafından önerilen ve üzerinde oy çokluğu ile uzlaşılmış bir (1) toplum temsilcisi olmak üzere toplam onbeş (15) üyeden oluşur. (2) ECZAK, 1 başkan, sonraki dönemin başkanı olacak 1 başkan yardımcısı ve 1 sekreter üyeyi, ECZAK'da görev yapan öğretim üyeleri arasından seçer. (3) Üyeler, ECZDEK-YK tarafından ilgili kurumlara talepler iletildikten sonra 1 ay içinde belirlenir. Belirlenemeyen üyeler ECZDEK-YK tarafından belirlenir ve ilgili kuruma iletilir. Bir kişi aynı zamanda hem ECZDEK üyesi, hem de ECZAK üyesi olamaz. ECZDEK ile ECZAK arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere ECZDEK-YK tarafından belirlenecek bir ECZDEK üyesi, ECZAK toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. (4)  ECZAK üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır ve üyeler ardışık olarak iki (2) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz. ECZAK Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süresi üç (3) yıldır. Bu görev süreleri uzatılamaz. Görev süresi dolan başkan, 'önceki başkan' niteliğini alır ve görevi başkan yardımcısına devreder. Önceki başkan üç (3) yıl daha ECZAK üyesi olarak görev yapar. Görev süresi biten üyelerin yerine görev alacak yeni üyeler, bu yönergenin 5/3. maddesinde belirtilen şekilde belirlenir. (5) Görev süreleri bitmeden üyeliklerin sona ermesi, görev yaptıkları kurumların ve kuruluşların ilgili disiplin yönetmeliği gereği veya görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmaları halinde olabilir. Bu durumda boşalan üyelik / üyelikler için aynı kurumdan yeni üye belirleme bu yönergenin 5/1. ve 3. maddelerinde belirtilen şekilde yapılır. Başkanın seçilme niteliklerini kaybetmesi, en az 1 yarı-yıl sürecek yurt dışı görevli olması veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması hâlinde, yerine seçim yapılmaz; başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir, ECZAK üyeleri arasından yeni bir başkan yardımcısı seçilir.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun Görevleri

  MADDE 6 - (1) ECZAK, mezunlarına "Eczacı" unvanı veren fakültelerin eğitim programlarını değerlendirmek ve akredite etmek için gerekli olan tüm çalışmaları yürütür. Bu görevler;

  a) ECZAK'ın alt komisyonlarında görev yapacak üyeleri belirlemek, b) eczacılık eğitim-öğretim programı için ulusal standartları belirlemek ve güncellemek, c) Eczacılık Fakültelerine bu standartlar doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, d) Eczacılık Fakültelerinin ÖDR'larını değerlendirmek, e) Eczacılık Fakültelerine değerlendirme ziyaretleri yapmak, f) Eczacılık Fakültelerinin akredite olup olamayacağı veya hangi statüde akredite olacağı konusunda karar almaktır.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları

  MADDE 7 - (1) ECZAK, çalışmalarını yürütürken alt komisyonlar oluşturur, kendisinin ve bu komisyonların çalışma esaslarını belirler, ECZDEK-YK'a sunar.

  (2)    Tüm ECZAK ve alt komisyon üyeleri, ECZAK tarafından belirlenen ve ECZDEK-YK tarafından onaylanan esaslara göre yapacakları iş ile ilgili eğitim alır. (3)      ECZAK'ın işleyişinden ECZAK başkanı sorumludur. ECZAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda ECZAK'ın işleyişini başkan adına yürütür. (4)    ECZAK, her yıl en az iki (2) toplantı yapar. ECZAK toplantı çağrısı başkan tarafından üyelere en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile gündemle birlikte bildirilir. (5)    ECZAK üyeleri, ECZAK toplantılarına bizzat katılmak zorunda olup yerlerine temsilci gönderemezler. Mazeret bildirmeksizin art arda iki (2) toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. (6)     ECZAK, başkanın daveti üzerine toplanır ve toplantılar üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Toplantıya ECZAK başkanı, başkan katılmadığı zaman başkan yardımcısı başkanlık yapar. Yönetmelik, yönerge ve standartlarla ilgili önerilerin belirlenmesi ve akreditasyon kararları en az sekiz (8) oy ile diğer tüm kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. (7)   ECZAK Sekreterliği, ECZAK Başkanının görev yaptığı Eczacılık Fakültesi Dekanlığının lojistik desteği ile çalışır. (8)      Olağan ECZAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınması dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de en az sekiz (8) oy koşulları geçerlidir. (9)      ECZAK üyeleri, ziyaret ekiplerinin kurum ziyareti dışındaki tüm alt komisyon çalışmalarına oy hakkı olmadan katılabilirler (10)    Bu yönergede yer almayan diğer tüm konularda ECZDEK çalışma usul ve esasları ile ECZDEK-YK kararları dikkate alınır.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Alt Komisyonları

  MADDE 8 -(1) ECZAK alt komisyonları, Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu, Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu ve Ekipleri'nden oluşur.

  (2) Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu; Ülkemizdeki eczacılık eğitimi programlarına dönük olarak evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek ulusal standartlar önerilerini belirler ve ECZAK'a sunar, bu standartların sürekli geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapar. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonunun önerdiği ulusal standartlar ECZAK tarafından onaylandıktan sonra ECZDEK- YK'ya sunularak yayın haline getirilir ve ECZAK tarafından Eczacılık Fakülteleri ve ilgili tüm kurumlara dağıtılır. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu; her bir üyenin farklı Eczacılık Fakültelerinden belirlendiği eczacılık Temel Bilimler Bölümünde görev yapan iki (2), Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümünde görev yapan iki (2), Eczacılık Teknolojisi Bölümünde görev yapan iki (2) olmak üzere altı (6) öğretim üyesi, serbest eczacı olarak görev yapan bir (1) eczacı, ilaç endüstrisinden bir (1) eczacı, hastane eczacısı / klinik eczacı olarak görev yapan bir (1) eczacı, Eczacılık Fakülteleri öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) öğrenci olmak üzere toplam on (10) üyeden oluşur ve ECZAK tarafından üç (3) yıl için belirlenir. Komisyonda görev yapan öğrencinin görev süresi mezuniyetiyle sona erer. Bu komisyon, kendi içinde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç (3) yıllığına bir başkan ve bir sekreter seçer. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu'ndaki üyelerin görev süreleri bitmeden üyeliklerinin sona ermesi görev yaptıkları kurumların ve kuruluşların ilgili disiplin yönetmeliği gereği veya görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmaları halinde olabilir. Bu durumda ECZAK, boşalan üyelik / üyelikler için yeni üye belirleme işlemini bir ay içinde tamamlar. (3) Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu; mezuniyet öncesi eczacılık eğitimi ulusal standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık program ve belgeleri hazırlar, akreditasyon sürecine başvuran veya başvurmayı düşünen Eczacılık Fakültelerinin talebi ve ECZAK'ın görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir, ECZAK ve alt komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti verir, ECZAK'ın görevlendireceği konularda akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlar ve onay için ECZAK'a sunar. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu; ECZAK Başkan Yardımcısı, ECZAK Sekreteri ve her bir üyenin farklı Eczacılık Fakültelerinden belirlendiği en az on (10) yıllık mesleki deneyimli yedi (7) öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz (9) kişiden oluşur ve ECZAK tarafından üç (3)   yıl için belirlenir. Süresi dolan üye komisyonda tekrar görevlendirilebilir. Bu komisyon, kendi içinde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç (3) yıllığına bir başkan ve bir sekreter seçer. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu'ndaki üyelerin görev süreleri bitmeden üyeliklerinin sona ermesi görev yaptıkları kurumların ve kuruluşların ilgili disiplin yönetmeliği gereği veya görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmaları halinde olabilir. Bu durumda ECZAK, boşalan üyelikler için yeni üye belirleme işlemini bir ay içinde tamamlar. (4)   Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu; kendi içinden Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri oluşturur, ekipler aracılığıyla ön değerlendirme sürecini tamamlayan kurumları ziyaret ederek gerekli raporları hazırlar ve ECZAK'a sunar, ekipler aracılığıyla akreditasyon adaylığı statüsü verilmiş kurumları tekrar ziyaret eder, ekipler aracılığıyla akredite olan Eczacılık Fakültelerinin periyodik izlemini gerçekleştirir. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyeleri, ECZAK tarafından değerlendirici eğitimi almış eczacılar ve eczacılık fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenir. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Üyeleri bu komisyonda görev alamaz. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri 4 üyeden oluşur. Bu dört (4) üyeden en az üçünün (3) öğretim üyesi olması ve her bir öğretim üyesinin Eczacılık Fakültelerinin akademik teşkilatında yer alan farklı bölümlerden olması gereklidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Akreditasyon Çeşitleri ve Süreci
  Akreditasyon Çeşitleri

  MADDE 9 - (1) Akreditasyon; Tam Akreditasyon, Akreditasyon adaylığı ve Re- akreditasyon olmak üzere üç tiptir. (2)   Tam Akreditasyon: Eczacılık Fakültesinin, ECZAK tarafından belirlenen ve yayımlanan tüm standartlara ulaşması durumunda altı (6) yıl için verilir. Ancak üçüncü yılın sonunda yapılacak ara değerlendirmede başarılı olmak gerekir. (3)     Akreditasyon Adaylığı: Bir yıl içerisinde, tespit edilen eksiklikleri tamamlayabileceği öngörülen ve belirlenen standartların çoğunu karşıladığına karar verilen Eczacılık Fakültelerine bu statü tanınabilir. Bir yıl içerisinde eksikliklerini tamamlayabilecek ve ölçütlerin çoğunu yerine getirecek aşamadaki kurumlar akreditasyon adayı olarak kabul edilir. (4)  Re-akreditasyon: Yeniden akredite olmayı tanımlar.

  Akreditasyon Süreci

  MADDE 10 - (1) Akreditasyon süreci bu yönergeye ekli tablo ile izlenir. (2) Başvuru ve ön ziyaret: Akredite olmak isteyen Eczacılık Fakültesi, doldurduğu başvuru formları ile her yılın Ocak ayının ilk iki haftası içerisinde ECZAK'a başvurur. Kurumlar başvuru sırasında ön ziyaret, eğitim ve danışmanlık talep edip etmediklerini belirtirler. ECZAK her yılın Ocak ayında yaptığı ilk toplantısında başvuruları değerlendirir ve aynı yılın Ekim ayı içerisinde kurum ziyareti (2-5 gün) ve talep eden kurumlara aynı yılın Şubat ayı içerisindeki eğitim ve bilgilendirme amaçlı ön ziyaret tarihlerini belirleyerek kurumlara iletir. Ön ziyaretler akreditasyon süreci, ulusal standartlar ve öz değerlendirme raporu hazırlama süreçleri ile ilgili bilgi verilmesi amaçlıdır. ECZAK tarafından Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu üyelerinden en az iki (2) üyenin bulunduğu, İzleme ve Ziyaret ekiplerinde yer almayan İzleme ve Ziyaret ya da Standartları Belirleme ve Geliştirme komisyonlarından birisinden de en fazla bir (1) üyenin yer aldığı üç (3) kişilik bir bilgilendirme ekibi görevlendirir. Bilgilendirme ekibi üyeleri, ön ziyarette bulundukları kurumlarda içeriği ECZAK yönerge ve belgelerinden oluşturulmuş standart bir bilgilendirme eğitimi verirler ve varsa kurumun ileri eğitim ve danışmanlık taleplerini alarak süreci aktaran bir raporu ECZAK'a sunarlar. Ön ziyaretlerdeki tüm masraflar (yol, barınma, eğitim materyali v.b) talep eden kurum tarafından karşılanır. (3)    Özdeğerlendirme: Kurumlar, ECZAK Özdeğerlendirme Raporu Kılavuzu ve Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Standartları doğrultusunda hazırladıkları ÖDR dosyasını en geç başvuru yılının 30 Haziran tarihi mesai bitimine kadar ECZAK'a iletir. Kurumların ÖDR'ları ECZAK üyelerine dağıtılır ve her yılın Temmuz ayında yapılan toplantıda değerlendirilir. Raporun, ECZAK Özdeğerlendirme Raporu Kılavuzu ve Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Standartları doğrultusunda uygun olduğuna karar verilen kurumlar için değerlendirme ziyareti ekibi belirlenir ve başvuran kuruma bu bilgi iletilir. Değerlendirme ve İzleme Ziyaret Ekibinin üyeleri arasında ziyaret edilecek fakültenin öğretim üyesi üye olarak yer alamaz. Başvuran kurum Dekanının ziyaret ekibi üyelerine bir (1) ay içerisinde itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ECZAK Başkanı tarafından değerlendirilir ve ECZAK'da kesin karara bağlanır. Ziyaret edilecek kurumların ÖDR'leri ilgili ekibe iletilerek değerlendirme ziyareti süreci başlatılır. ÖDR'lerin, başvuru yılının 30 Haziran tarihi mesai bitimine dek ulaştırılmadığı, kılavuzda belirtilen şekilde hazırlanmadığı veya Ulusal Standartları karşılamadığı durumlarda ECZAK tarafından kurumların başvuru süreci dondurulur ve kuruma ayrıntılı bir raporla durum bildirilerek varsa ileri eğitim ve danışmanlık talepleri alınır. ECZAK tarafından karar verilen her türlü başvuru dondurma kararına, başvuran kurum tarafından yapılacak itirazlar, üyelerin yazılı bilgi ve onayı dâhilinde başkan tarafından karara bağlanır. (4)   İleri eğitim ve danışmanlık: Hizmet almak istediğini ECZAK'dan yazılı olarak talep eden tüm Eczacılık Fakülteleri için, aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar ECZAK tarafından bir eğitim ve danışmanlık ekibi belirlenir. Bu ekipte, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu üyeleri yanında eğitim alanında deneyimli ve/veya resmi eğitim almış eczacılık fakültesi öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. Eğitim ve danışmanlık sürecindeki tüm masraflar (yol, barınma, eğitim materyali, vb) talep eden kurum tarafından karşılanır. (5)    Değerlendirme ziyareti: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti ekipleri, her yılın Ekim ayı içerisinde ECZAK Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu doğrultusunda belirlenen ziyaretlerini gerçekleştirerek "Değerlendirme Ziyareti Raporu" hazırlar ve en geç aynı yılın Kasım ayının 15'ine dek ECZAK'a iletir. Değerlendirme ziyareti sürecindeki tüm masraflar (yol, barınma, vb) başvuran kurum tarafından karşılanır. (6) Akreditasyon Kararı: ECZAK başkanı değerlendirme ziyaret raporunu onbeş (15) gün içerisinde maddi hataları düzeltmek üzere başvuran kurumun dekanına gönderir. ECZAK başkanı değerlendirme ziyaret raporlarını Aralık ayının ilk haftası içinde ECZAK üyelerine dağıtır. Her kurum ile ilgili raporlar ECZAK tarafından izleyen yılın ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır ve kuruma iletilir. Akreditasyon adaylığı verilen kurumlar izleyen yılın Ekim ayı içerisinde aynı değerlendirme ve izleme ziyareti ekibi tarafından ziyaret edilerek yeni bir rapor hazırlanır ve durumları ECZAK tarafından karara bağlanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  ECZAK Sekreteryası

  MADDE 11 - (1) ECZAK sekretaryası, ECZAK Başkanının görev yaptığı Eczacılık Fakültesi Dekanlığının lojistik desteği ile yürütülür. Veriler, belgeler, ÖDR'ler ve komisyon raporları 3. kişiler ve kurumlarla hiçbir şekilde paylaşılmaz; ECZAK ve ECZDEK-YK Genel Sekreterliği'nde arşivlenir. ECZAK'da arşivlenen tüm yazışma, dosya ve belgeler ECZAK Sekreteri'nin görev süresi bitiminde belirlenecek yeni sekretere tutanakla devredilir.

  Yürürlük

  MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, ECZDEK tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. ECZAK, kuruluşundan sonraki ilk üç (3) ay içinde kendi çalışma usullerini belirleyen bir yönerge çıkartır.

  Yürütme

  MADDE 13 - (1) Bu yönerge hükümlerini ECZAK Başkanı yürütür. (2) Bu yönerge hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi ECZDEK'nın sorumluluğundadır.

  Geçici Madde

  MADDE 14 - İlk kez kurulan ECZAK üyelerinin görev süreleri ECZDEK tarafından onaylandıktan sonra başlar ve üyelik süresi bitimi bu Yönergenin Madde 5/4'de belirtildiği şekilde bir sonraki yılın Ocak ayı temel alınarak saptanır.

 • Öz Değerlendirme Ara Raporu Hazırlama Kılavuzu

 • Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Kılavuzu

 • ECZAKDER Çalışma Esasları Yönetmeliği

  Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER)'nin 17 Ocak 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleştirilen I.Olağanüstü Genel Kurulunda ECZAKDER Çalışma Yönetmeliği kabul edilmiştir.

  ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER) ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

   Dayanak ve Amaç

  MADDE 1 - Bu yönetmelik, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) Tüzüğü'nün 12, 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Amacı Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ile ECZAKDER’e bağlı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişi ile ilgili esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 –Bu yönetmelik, derneğin işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

  Tanım ve Kısaltmalar

  MADDE 3 - Bu yönetmelikte geçen;

  1. ECZAKDER: Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ni
  2. Yönetim Kurulu: Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nu
  3. ECZAK: Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu
  4. ÖDR: Eczacılık Fakültelerinin hazırlayacağı Öz Değerlendirme Raporu'nu
  5. SBGK: Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu’nu
  6. DEK: Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu’nu
  7. DİZK: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu’nu
  8. DİZE: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi’ni
  9. ÖDRE: Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi’ni
  10. ECZDEK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi’ni
  11. ECZDEK-YK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu’nu
  12. TEB: Türk Eczacıları Birliği'ni tanımlamaktadır.

  MADDE 4- Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK), ECZAKDER tüzüğü Madde 2'de sayılan amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere ECZAKDER’e bağlı olarak, bu maddenin izleyen 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4. fıkralarında belirtilen şekilde kurulmuş bir kuruldur.

  4.1ECZAK'ın oluşumu, üyeleri ve görev süreleri

  ECZAK toplam 15 üyeden aşağıdaki şekilde oluşur.

  1. SBGK ya da DEK’te en az 1 yıl görev yapmış veya DİZK çalışmaları çerçevesinde en az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış öğretim üyeleri arasından, ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 7 (yedi) eczacılık fakültesi öğretim üyesi,
  2. TEB tarafından önerilmiş ve ECZAK, SBGK veya DEK’te en az 1 yıl görev yapmış veya DİZK çalışmaları çerçevesinde en az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış eczacılar arasından ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, 1 (bir) eczane eczacısı,
  3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından önerilen ve ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) eczacı üye,
  4. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından önerilen ve ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) hastane eczacısı üye,
  5. İlaç Endüstrisini temsilen ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) eczacı üye,
  6. Bir önceki ECZAK Başkanı,
  7. ECZAK sekreterliğini yürütmek üzere ECZAKDER yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş bir ECZAKDER üyesi,
  8. Eczacılık Fakülteleri tarafından önerilen ve ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş 1 (bir) eczacılık fakültesi öğrencisi,
  9. ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 1 toplum temsilcisi.

  4.2ECZAK’ın görevleri

  1. Türkiye’de mezunlarına "Eczacılık Diploması” veren fakültelerin mezuniyet öncesi eğitim programlarının ECZAKDER adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek ve akreditasyonla ilgili kararları almak,
  2. ÖDR değerlendirmesinde ve değerlendirme ziyaretleri sırasında görev yapacak ÖDRE ve DİZE üyelerini belirlemek,
  3. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini belirleyerek ECZAKDER Yönetim Kurulu’na sunmak,
  4. Alt komisyonların ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,
  5. ECZAK ve alt komisyonlarında görev alan üyelerin gerekli eğitimleri almalarını sağlamak,
  6. Gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili çalışma grupları oluşturmak,
  7. Dernek resmi internet sitesinde (www.eczak.org ) yer alan ECZAK’a ait içeriğin güncelliğini ve sürdürülmesini sağlamaktır.

  4.3ECZAK Başkanı, Başkan Yardımcısı, Üyelerinin Seçimi ve Yeniden belirlenmesi

  1. ECZAK üyeliği, ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından Ocak ayında yapılan görevlendirme ile başlar, görev süresi üç (3) yıldır; üyeler ardışık olarak üç (3) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz, görev süresi biten üyeler ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilir ya da yerlerine yeni üyeler belirlenir.
  2. ECZAK, kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. ECZAK başkanı ve başkan yardımcısının görev süresi üç (3) yıldır; görev süreleri uzatılamaz; üç (3) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz. 4.3.a maddesine göre ardışık ikinci dönem olarak ECZAK aynı üyeler ile devam ediyorsa birinci dönemin Başkan yardımcısı Başkan olur.
  3. Önceki başkan üç (3) yıl daha ECZAK üyesi olarak görev yapar.
  4. 4.3.a., 4.3.b ve 4.3.c maddeleri ECZAKDER Genel Kurulunda seçilecek olan ECZAKDER Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
  5. Bir kişi aynı zamanda hem ECZDEK üyesi hem de ECZAK üyesi olamaz.
  6. Görev süresi dolmadan görevden ayrılmak durumunda kalan;
   1. Başkan yerine seçim yapılmaz, başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir, yeni bir başkan yardımcısı seçilir.
   2. Diğer üyelerin yerine Yönetim Kurulu tarafından üye belirlenir.

  4.4- ECZAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

  1. ECZAK’ın işleyişinden ECZAK başkanı sorumludur. ECZAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda ECZAK’ın işleyişini başkan adına yürütür.
  2. ECZAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. ECZAK toplantı çağrısı gündemle birlikte ECZAK başkanı tarafından ECZAK üyelerine, ECZDEK temsilcisine ve ECZAKDER Yönetim Kurulu başkanına en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile bildirilir.
  3. ECZAK üyeleri ECZAK toplantılarına bizzat katılmak durumundadır. Yerlerine temsilci gönderemezler. Başkanlığa mazeret bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer.
  4. ECZDEK ile ECZAK arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere ECZDEK-YK tarafından belirlenecek bir ECZDEK üyesi, ECZAK toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
  5. ECZAK toplantıları salt çoğunlukla yapılır ve oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerinin katılımına açıktır.
  6. Akreditasyon kararları en az on       (10) oy ile, tüm diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
  7. Olağan ECZAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve Web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (e) ve (f)’de belirtilen koşullar geçerlidir.
  8. ECZAK üyeleri oy hakkı olmadan kurum ziyaretleri dışında tüm ECZAKDER komisyonlarının çalışmalarına katılabilir.
  9. Bu yönetmelikte yer almayan tüm diğer hususlarda ECZAKDER tüzüğü ve Yönetim Kurulu kararları dikkate alınır.

   

  MADDE 5. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) oluşumu ve görevleri

  5.1. Görevleri; ülkemizdeki eczacılık eğitimi programları için, evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, ulusal standartlar belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamaktır. Komisyonca belirlenen standartlar Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayın haline getirilir ve bir sonraki dönemde uygulanmak üzere eczacılık fakülteleri ve ilgili tüm kurumlara dağıtılır.

  5.2. Oluşumu; komisyon en az 13 (on üç) üyeden oluşur. Aynı üye tekrar komisyonda görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Bir öğrenci üye, ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından üç (3) yıl için belirlenir. Öğrenci üye dışındakiler ECZDEK-YK ve TEB tarafından önerilen üyeler arasından ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.

  1. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü; 2 öğretim üyesi
  2. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü; 3 öğretim üyesi
  3. Eczacılık Teknolojisi Bölümü; 2 öğretim üyesi
  4. İlaç Endüstrisi; 1 eczacı üye
  5. Hastane Eczacısı/Klinik Eczacı; 1 üye
  6. Eczane Eczacısı; 1 üye
  7. ECZAK; 2 üye
  8. Öğrenci; 1 üye

   

  5.3. SBGK’nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 5.1 ve 5.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

  MADDE 6- Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) oluşumu ve görevleri

  6.1. Görevleri;

  1. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amaçlı eğitim ve danışmanlık programları ile belgelerini hazırlamak,
  2. Akreditasyon sürecine başvuran, başvurmayı düşünen tüm kurumların talebi ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  3. ECZAK ve diğer komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  4. Akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlamaktır.

  6.2. Oluşumu;

  Danışmanlık ve eğitim komisyonu en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Aynı üye komisyonda tekrar görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.

  1. En az 10 (on) yıllık mesleki deneyimli 8 (sekiz) öğretim üyesi
  2. Bir ECZAK üyesi

  6.3. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu‘nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 6.1 ve 6.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

  MADDE 7- Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK) oluşumu, görevleri ve ziyaret ekipleri

  Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu, değerlendirme ve izleme eğitimi almış öğretim üyesi ve eczacılardan oluşur. Aynı üye komisyonda tekrar görev alabilir. Yönetim Kurulu tarafından üç (3) yıl için belirlenir.

  1. Görevleri: Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi (ÖDRE) tarafından ÖDR değerlendirmesi       uygun bulunan ve ECZAK tarafından değerlendirme ziyareti yapılmasına karar verilen fakülteleri ziyaret eden, kurum ziyaret raporu hazırlayan ve ECZAK'a bildiren; akreditasyon adaylığı statüsü verilmiş kurumları tekrar ziyaret eden ve akredite olan eczacılık fakültelerinin periyodik izlemini gerçekleştiren üyelerden oluşan komisyondur.
  2. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri (DİZE’ler), değerlendirme amaçlı her tür ziyaret için ECZAK tarafından belirlenmiş, DİZK üyeleri arasından seçilen 4‘er kişilik ekiplerdir.
  3. DİZE üyeleri arasında 3 öğretim üyesi ve akademisyen olmayan bir eczacı yer almalıdır. Bir ECZAK üyesi mutlaka ekipte görev alır. Öğretim üyelerinin dağılımında farklı bölümlerin temsil edilmesi tercih edilir.
  4. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu ve DİZE’lerin görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin a), b) ve c) bentlerinde belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

  MADDE 8- Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi (ÖDRE)

  ÖDRE, fakülteler tarafından hazırlanan ÖDR’lerin değerlendirmesini yapan; raportör üyesi tarafından düzenlenen raporu ECZAK'a bildiren, ECZAK tarafından belirlenmiş 3‘er kişilik ekiplerdir.

  1. ÖDRE aşağıdaki üyelerden oluşur.
   1. ÖDRE raportörü 1 ECZAK üyesi
   2. DİZK üyesi 1 öğretim üyesi
   3. Diğer komisyonlardan 1 öğretim üyesi
  2. ÖDRE’nin görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin a) ve b) bentlerinde belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

  MADDE 9. Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

  ECZAKDER Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ECZAK ve diğer komisyon üyeliği görevlerinde bulunanlar, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına ve/veya çakışmalarına yol açabilecek durumlara ilişkin ECZAKDER Etik İlkelerine uymakla yükümlüdür ve ECZAKDER’i temsil edecek tüm bireyler bir çıkar çatışması/çakışması yaratacak durumlara neden olmayacaklarını , bu ilkeleri okuduklarını ve anladıklarını ifade eden bir “Gizlilik ve Etik Beyanı” imzalarlar.

  MADDE 10. Gizlilik

  1. Kurumlar tarafından verilen bilgiler ECZAKDER , ECZAK ve diğer komisyon üyeleri, tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni olmadıkça açıklanamaz, ancak Yönetim Kurulu kurum kimliği açıklamadan akreditasyon süreçlerinden elde ettiği bilgi ve belgeleri, rapor ve sunumlarında kullanabilir.
  2. ECZAKDER Yönetim Kurulu ve ECZAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul edilir.
  3. Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri ancak görevli kişilerce ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.

   

  MADDE 11. Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu

  ECZAKDER program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını, kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermek sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler web sayfalarında (www.eczak.org) yayınlanır:

  1. ECZAKDER ve ECZAK’ın amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve yönergeler,
  2. Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan ulusal standartlar,
  3. Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla ECZAKDER’e başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan öz değerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci, yöntemi ve benzeri belgeler,
  4. ECZAKDER’in değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, çalışmalarını özetleyen Çalışma Raporları ve diğer yayınlar,
  5. ECZAKDER tarafından akredite edilmiş programların listesi ve akreditasyon bilgileri. Bu bilgiler akreditasyon süresini ve verilmiş olan akreditasyonun koşullarını içerir.

  MADDE 12. ECZAKDER ve ECZAK Belgelerinin Saklanması

  1. ECZAKDER ve ECZAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel sekreteri belgelerin ve raporların elektronik ortamda güvenli biçimde arşivlenmesi ve basılı kopyalarının da 10 yıl saklanmasını temin eder.
  2. ECZAKDER, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.

  MADDE 13. Yönetmelikte Değişiklik

  1. Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri ve hangi tarihten itibaren yürürlüğe girmesi gerektiği Genel Kurul’a Yönetim Kurulu tarafından sunulur.
  2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği önerileri, Genel Kurul’un ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

  MADDE 14- Yürürlük ve yürütme

  1. Bu Yönetmelik ECZAKDER Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
  2. Bu yönetmelik hükümlerini ECZAKDER Başkanı yürütür.
  3. Bu yönetmelik hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi ECZAKDER Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.
 • ECZAKDER Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi

  Güncel Sürüm 2.0 İndirmek için tıklayınız.

  Önceki Sürüm Dosyayı indirmek için tıklayınız.

 • ECZAKDER Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Yönergesi

 • ECZAKDER Arşivleme Yönergesi

  Dosyayı indirmek için tıklayınız.

 • Etik Kurallar Kılavuzu

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) etkinliklerinde görev alan herkes etik davranış içinde olmalıdır. Bu kişiler dürüst ve tarafsız olmalı, aşağıda belirtilen etik kurallar doğrultusunda çalışmalıdır. Bu belgenin amacı, ECZAK etkinlikleri ile ilgili etik standartların ayrıntılarını vermektir. ECZAK etkinliklerinde görev alan herkes bu belgenin sonunda yer alan “Gizlilik ve Etik Kurallar Bildirimi”ni imzalamalıdır.

  ECZAK Etik Kuralları

  1. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmaları, ECZAK değerlendirme ölçütlerine göre, kamu güvenliği, sağlığı ve yararı dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda görev alanlar, bu görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri açıklama sorumluluğunu kabul ederler.

  2. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, tüm çıkar çatışmalarından kaçınırlar ve çıkar çatışması fark ettiklerinde ECZAK’ı bilgilendirirler.

  3. Bir eğitim kuruma danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş olan, bir kurumun kuruluşunda görev almış olan veya halen görev alan ECZAK üyeleri, bu kuruma yönelik değerlendirme için oluşturulan ziyaret ekibinde yer alamazlar.

  4. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, kendileri ile değerlendirilecek eğitim kurumları arasında çıkar çatışması yaratacak hiçbir görevi üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar ve tartışma içine girmezler.

  5. Özdeğerlendirme ve değerlendirme raporlarında yer alan bilgiler, yalnızca ECZAK’ın ve değerlendirme ziyaret ekibinin kullanımı içindir ve ilgili eğitim kurumunun izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Ancak, kurumun adı belirtilmeden ve belli olmayacak şekilde ECZAK tarafından kullanılabilir.

  6. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, gizli belge, bilgi ve bulguları açıklayamazlar. Yasal zorunluluklarla yapılması gereken açıklamalar ECZAK sorumluluğunda yapılır.

  7. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, kendilerine verilen özdeğerlendirme raporlarını ve kurumdan edindikleri diğer belgeleri kopyalayamazlar, çoğaltamazlar ve değerlendirme görevlerinin bitiminde ECZAK’a geri verirler.

  8. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, akreditasyon sürecinde yapacakları açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını kabul ederler. Bu süreci olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne çıkaran davranışlardan ve bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadelerden kaçınırlar.

  9.  ECZAK çalışmalarında görev alanlar, herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı kabul ederler, tüm taraflara eşit ve adil davranırlar.

  10. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, çalışma arkadaşlarına yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek sağlamayı kabul ederler.

  11. ECZAK, çalışmalarında görev alanları ve değerlendirme ile ilgili tüm tarafları bu etik kurallar konusunda bilgilendirir.

  12. Bu etik kurallara uymadığı saptanan kişilerin görevlerine ECZAK tarafından son verilir.

 • Gizlilik

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)’nda görev alan bir kişi olarak, ben  ………………………………………..…….,

  1.    Yukarıda belirtilen etik kuralları okuduğumu, anladığımı, en üst düzeyde etik ve mesleki davranış içinde olacağımı;

  2.    Çalışmalarımı ECZAK ölçütlerine göre ve kamunun güvenliği, sağlığı ve çıkarı doğrultusunda yapmayı ve bu görevler ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri anında açıklama sorumluluğunu;

  3.    Güvenilir bir kişi olarak hareket etmeyi, tüm çıkar çatışmalarından kaçınmayı ve çıkar çatışmasının ortaya çıktığı durumlarda ECZAK’ı bilgilendirmeyi;

  4.    Görevim nedeniyle ulaştığım tüm belge ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı;

  5.    Akreditasyon süreci içinde yapacağım açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını;

  6.    Herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı;

  7.    Çalışma arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek olmayı;

  8.    Bu etik kurallara uymadığım durumda ECZAK tarafından görevime son verilmesini kabul ettiğimi bildiririm.

   

  İmza:

   

  Tarih: …… / …… / …………

 • Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi

  Dosyayı indirmek için tıklayınız.

 • Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi

  Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm 1.0

 • Kalite Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

  Kalite Değerlendirme Komisyonu (KDK)

  Kalite Değerlendirme Komisyonu ikisi öğretim üyesi ve biri eczacı olmak üzere üç kişiden oluşur. Geçmişte ECZAK üyesi veya diğer komisyonlarda görev almış üyeler arasından ECZAKDER tarafından seçilir; üyeler arasından bir başkan görevlendirilir. KDK üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler devam eden dönemde bir kez daha seçilebilir.

  Kalite Değerlendirme Komisyonu’nun Görevleri

  KDK her yıl sonunda ECZAKDER’in faaliyetlerini aşağıda verilen konularda inceler.

  • a) ECZAKDER ve ECZAK toplantı tutanakları,
  • b) Akreditasyon kararları,
  • c) En çok iki programın değerlendirme süreci belgeleri,
  • d) Yıllık Faaliyet Raporları

  Gerekirse, ECZAKDER ve ECZAK üyeleriyle görüşme yapar. İç Kalite Güvence Değerlendirme Raporu (İKGDR) hazırlar. İnceleme sonucunda, değerlendirme ve önerilerini kapsayan İKGDR‘nu ECZAKDER’e bildirir.

  Bu değerlendirmede:

  • a) ECZAKDER faaliyetlerinin yönetmelik ve Yönergelere uygunluğunu,
  • b) Güçlü ve gelişmeye açık yönlerini,
  • c) Önceki dönemde tespit edilen gelişmeye açık yönlerin iyileştirilip iyileştirilmediğini İKGDR belirtir.