Arşiv

Arşiv
 • ECZAK Yönergesi

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  • Amaç

  MADDE 1 - (1)

  Bu yönerge, Eczacılık Fakültelerinde verilen eczacılık eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve asgari kalite standartlarına uyumunun sağlanması amacıyla belirlenecek ulusal standartlar çerçevesinde eğitim-öğretim akreditasyonunu sağlayacak Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun oluşturulmasını amaçlamaktadır.

  • Kapsam

  MADDE 2 - (1)

  Bu yönergenin kapsamı Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun oluşturulma şeklini, görevlerini, organlarını, çalışma düzenini, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

  • Tanımlar

  MADDE 3

  Bu yönergede geçen;

  AİFD: Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'ni,

  ECZDEK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi'ni,

  ECZDEK-YK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu'nu,

  ECZAK: Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu,

  İEİS: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nı,

  ÖDR: Eczacılık Fakültelerinin hazırlayacağı Öz Değerlendirme Raporu'nu,

  TEB: Türk Eczacıları Birliği'ni,

  TİSD: Türkiye İlaç Sanayi Derneği'ni ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Tanımı, Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları, Alt Komisyonları
  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Tanımı

  MADDE 4 - (1)

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Madde 1'de belirtilen amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi'ne bağlı olarak, Madde 5/1'de belirtilen şekilde kurulmuş özerk bir kuruldur.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun Kuruluşu

  MADDE 5 - (1)

  ECZAK, ECZDEK tarafından belirlenecek yedi Eczacılık Fakültesi'nin Fakülte Kurullarınca belirlenecek birer öğretim üyesi, ECZDEK tarafından belirlenecek eczacılık bilimleri alanında görev yapan bir (1) öğretim üyesi, TEB tarafından belirlenecek bir (1) serbest eczacı, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından önerilen İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde görevli bir (1) eczacı üye, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen bir (1) hastane eczacısı üye, Eczacılık Fakülteleri öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) temsilci üye, ilaç endüstrisinden (TİSD, İEİS, AİFD, vb kuruluşlardan) önerilecek adaylar arasından ECZDEK tarafından belirlenecek bir (1) üye, bir önceki ECZAK Başkanı, kurul üyeleri tarafından önerilen ve üzerinde oy çokluğu ile uzlaşılmış bir (1) toplum temsilcisi olmak üzere toplam onbeş (15) üyeden oluşur. (2) ECZAK, 1 başkan, sonraki dönemin başkanı olacak 1 başkan yardımcısı ve 1 sekreter üyeyi, ECZAK'da görev yapan öğretim üyeleri arasından seçer. (3) Üyeler, ECZDEK-YK tarafından ilgili kurumlara talepler iletildikten sonra 1 ay içinde belirlenir. Belirlenemeyen üyeler ECZDEK-YK tarafından belirlenir ve ilgili kuruma iletilir. Bir kişi aynı zamanda hem ECZDEK üyesi, hem de ECZAK üyesi olamaz. ECZDEK ile ECZAK arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere ECZDEK-YK tarafından belirlenecek bir ECZDEK üyesi, ECZAK toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. (4)  ECZAK üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır ve üyeler ardışık olarak iki (2) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz. ECZAK Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süresi üç (3) yıldır. Bu görev süreleri uzatılamaz. Görev süresi dolan başkan, 'önceki başkan' niteliğini alır ve görevi başkan yardımcısına devreder. Önceki başkan üç (3) yıl daha ECZAK üyesi olarak görev yapar. Görev süresi biten üyelerin yerine görev alacak yeni üyeler, bu yönergenin 5/3. maddesinde belirtilen şekilde belirlenir. (5) Görev süreleri bitmeden üyeliklerin sona ermesi, görev yaptıkları kurumların ve kuruluşların ilgili disiplin yönetmeliği gereği veya görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmaları halinde olabilir. Bu durumda boşalan üyelik / üyelikler için aynı kurumdan yeni üye belirleme bu yönergenin 5/1. ve 3. maddelerinde belirtilen şekilde yapılır. Başkanın seçilme niteliklerini kaybetmesi, en az 1 yarı-yıl sürecek yurt dışı görevli olması veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması hâlinde, yerine seçim yapılmaz; başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir, ECZAK üyeleri arasından yeni bir başkan yardımcısı seçilir.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun Görevleri

  MADDE 6 - (1)

  ECZAK, mezunlarına "Eczacı" unvanı veren fakültelerin eğitim programlarını değerlendirmek ve akredite etmek için gerekli olan tüm çalışmaları yürütür. Bu görevler;

  a) ECZAK'ın alt komisyonlarında görev yapacak üyeleri belirlemek,

  b) eczacılık eğitim-öğretim programı için ulusal standartları belirlemek ve güncellemek,

  c) Eczacılık Fakültelerine bu standartlar doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

  d) Eczacılık Fakültelerinin ÖDR'larını değerlendirmek,

  e) Eczacılık Fakültelerine değerlendirme ziyaretleri yapmak,

  f) Eczacılık Fakültelerinin akredite olup olamayacağı veya hangi statüde akredite olacağı konusunda karar almaktır.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları

  MADDE 7 - (1)

  ECZAK, çalışmalarını yürütürken alt komisyonlar oluşturur, kendisinin ve bu komisyonların çalışma esaslarını belirler, ECZDEK-YK'a sunar.

  (2) Tüm ECZAK ve alt komisyon üyeleri, ECZAK tarafından belirlenen ve ECZDEK-YK tarafından onaylanan esaslara göre yapacakları iş ile ilgili eğitim alır.

  (3) ECZAK'ın işleyişinden ECZAK başkanı sorumludur. ECZAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda ECZAK'ın işleyişini başkan adına yürütür.

  (4) ECZAK, her yıl en az iki (2) toplantı yapar. ECZAK toplantı çağrısı başkan tarafından üyelere en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile gündemle birlikte bildirilir.

  (5) ECZAK üyeleri, ECZAK toplantılarına bizzat katılmak zorunda olup yerlerine temsilci gönderemezler. Mazeret bildirmeksizin art arda iki (2) toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

  (6) ECZAK, başkanın daveti üzerine toplanır ve toplantılar üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Toplantıya ECZAK başkanı, başkan katılmadığı zaman başkan yardımcısı başkanlık yapar. Yönetmelik, yönerge ve standartlarla ilgili önerilerin belirlenmesi ve akreditasyon kararları en az sekiz (8) oy ile diğer tüm kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  (7)  ECZAK Sekreterliği, ECZAK Başkanının görev yaptığı Eczacılık Fakültesi Dekanlığının lojistik desteği ile çalışır.

  (8) Olağan ECZAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınması dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de en az sekiz (8) oy koşulları geçerlidir.

  (9) ECZAK üyeleri, ziyaret ekiplerinin kurum ziyareti dışındaki tüm alt komisyon çalışmalarına oy hakkı olmadan katılabilirler

  (10) Bu yönergede yer almayan diğer tüm konularda ECZDEK çalışma usul ve esasları ile ECZDEK-YK kararları dikkate alınır.

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Alt Komisyonları

  MADDE 8

  (1) ECZAK alt komisyonları, Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu, Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu ve Ekipleri'nden oluşur.(2) Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu; Ülkemizdeki eczacılık eğitimi programlarına dönük olarak evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek ulusal standartlar önerilerini belirler ve ECZAK'a sunar, bu standartların sürekli geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapar. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonunun önerdiği ulusal standartlar ECZAK tarafından onaylandıktan sonra ECZDEK- YK'ya sunularak yayın haline getirilir ve ECZAK tarafından Eczacılık Fakülteleri ve ilgili tüm kurumlara dağıtılır. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu; her bir üyenin farklı Eczacılık Fakültelerinden belirlendiği eczacılık Temel Bilimler Bölümünde görev yapan iki (2), Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümünde görev yapan iki (2), Eczacılık Teknolojisi Bölümünde görev yapan iki (2) olmak üzere altı (6) öğretim üyesi, serbest eczacı olarak görev yapan bir (1) eczacı, ilaç endüstrisinden bir (1) eczacı, hastane eczacısı / klinik eczacı olarak görev yapan bir (1) eczacı, Eczacılık Fakülteleri öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) öğrenci olmak üzere toplam on (10) üyeden oluşur ve ECZAK tarafından üç (3) yıl için belirlenir. Komisyonda görev yapan öğrencinin görev süresi mezuniyetiyle sona erer. Bu komisyon, kendi içinde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç (3) yıllığına bir başkan ve bir sekreter seçer. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu'ndaki üyelerin görev süreleri bitmeden üyeliklerinin sona ermesi görev yaptıkları kurumların ve kuruluşların ilgili disiplin yönetmeliği gereği veya görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmaları halinde olabilir. Bu durumda ECZAK, boşalan üyelik / üyelikler için yeni üye belirleme işlemini bir ay içinde tamamlar. (3) Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu; mezuniyet öncesi eczacılık eğitimi ulusal standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık program ve belgeleri hazırlar, akreditasyon sürecine başvuran veya başvurmayı düşünen Eczacılık Fakültelerinin talebi ve ECZAK'ın görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir, ECZAK ve alt komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti verir, ECZAK'ın görevlendireceği konularda akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlar ve onay için ECZAK'a sunar. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu; ECZAK Başkan Yardımcısı, ECZAK Sekreteri ve her bir üyenin farklı Eczacılık Fakültelerinden belirlendiği en az on (10) yıllık mesleki deneyimli yedi (7) öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz (9) kişiden oluşur ve ECZAK tarafından üç (3)   yıl için belirlenir. Süresi dolan üye komisyonda tekrar görevlendirilebilir. Bu komisyon, kendi içinde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç (3) yıllığına bir başkan ve bir sekreter seçer. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu'ndaki üyelerin görev süreleri bitmeden üyeliklerinin sona ermesi görev yaptıkları kurumların ve kuruluşların ilgili disiplin yönetmeliği gereği veya görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmaları halinde olabilir. Bu durumda ECZAK, boşalan üyelikler için yeni üye belirleme işlemini bir ay içinde tamamlar. (4)   Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu; kendi içinden Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri oluşturur, ekipler aracılığıyla ön değerlendirme sürecini tamamlayan kurumları ziyaret ederek gerekli raporları hazırlar ve ECZAK'a sunar, ekipler aracılığıyla akreditasyon adaylığı statüsü verilmiş kurumları tekrar ziyaret eder, ekipler aracılığıyla akredite olan Eczacılık Fakültelerinin periyodik izlemini gerçekleştirir. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyeleri, ECZAK tarafından değerlendirici eğitimi almış eczacılar ve eczacılık fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenir. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Üyeleri bu komisyonda görev alamaz. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri 4 üyeden oluşur. Bu dört (4) üyeden en az üçünün (3) öğretim üyesi olması ve her bir öğretim üyesinin Eczacılık Fakültelerinin akademik teşkilatında yer alan farklı bölümlerden olması gereklidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Akreditasyon Çeşitleri ve Süreci
  Akreditasyon Çeşitleri

  MADDE 9

  (1) Akreditasyon; Tam Akreditasyon, Akreditasyon adaylığı ve Re- akreditasyon olmak üzere üç tiptir. (2)   Tam Akreditasyon: Eczacılık Fakültesinin, ECZAK tarafından belirlenen ve yayımlanan tüm standartlara ulaşması durumunda altı (6) yıl için verilir. Ancak üçüncü yılın sonunda yapılacak ara değerlendirmede başarılı olmak gerekir. (3)     Akreditasyon Adaylığı: Bir yıl içerisinde, tespit edilen eksiklikleri tamamlayabileceği öngörülen ve belirlenen standartların çoğunu karşıladığına karar verilen Eczacılık Fakültelerine bu statü tanınabilir. Bir yıl içerisinde eksikliklerini tamamlayabilecek ve ölçütlerin çoğunu yerine getirecek aşamadaki kurumlar akreditasyon adayı olarak kabul edilir. (4) Re-akreditasyon: Yeniden akredite olmayı tanımlar.

  Akreditasyon Süreci

  MADDE 10

  (1) Akreditasyon süreci bu yönergeye ekli tablo ile izlenir. (2) Başvuru ve ön ziyaret: Akredite olmak isteyen Eczacılık Fakültesi, doldurduğu başvuru formları ile her yılın Ocak ayının ilk iki haftası içerisinde ECZAK'a başvurur. Kurumlar başvuru sırasında ön ziyaret, eğitim ve danışmanlık talep edip etmediklerini belirtirler. ECZAK her yılın Ocak ayında yaptığı ilk toplantısında başvuruları değerlendirir ve aynı yılın Ekim ayı içerisinde kurum ziyareti (2-5 gün) ve talep eden kurumlara aynı yılın Şubat ayı içerisindeki eğitim ve bilgilendirme amaçlı ön ziyaret tarihlerini belirleyerek kurumlara iletir. Ön ziyaretler akreditasyon süreci, ulusal standartlar ve öz değerlendirme raporu hazırlama süreçleri ile ilgili bilgi verilmesi amaçlıdır. ECZAK tarafından Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu üyelerinden en az iki (2) üyenin bulunduğu, İzleme ve Ziyaret ekiplerinde yer almayan İzleme ve Ziyaret ya da Standartları Belirleme ve Geliştirme komisyonlarından birisinden de en fazla bir (1) üyenin yer aldığı üç (3) kişilik bir bilgilendirme ekibi görevlendirir. Bilgilendirme ekibi üyeleri, ön ziyarette bulundukları kurumlarda içeriği ECZAK yönerge ve belgelerinden oluşturulmuş standart bir bilgilendirme eğitimi verirler ve varsa kurumun ileri eğitim ve danışmanlık taleplerini alarak süreci aktaran bir raporu ECZAK'a sunarlar. Ön ziyaretlerdeki tüm masraflar (yol, barınma, eğitim materyali v.b) talep eden kurum tarafından karşılanır. (3)    Özdeğerlendirme: Kurumlar, ECZAK Özdeğerlendirme Raporu Kılavuzu ve Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Standartları doğrultusunda hazırladıkları ÖDR dosyasını en geç başvuru yılının 30 Haziran tarihi mesai bitimine kadar ECZAK'a iletir. Kurumların ÖDR'ları ECZAK üyelerine dağıtılır ve her yılın Temmuz ayında yapılan toplantıda değerlendirilir. Raporun, ECZAK Özdeğerlendirme Raporu Kılavuzu ve Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Standartları doğrultusunda uygun olduğuna karar verilen kurumlar için değerlendirme ziyareti ekibi belirlenir ve başvuran kuruma bu bilgi iletilir. Değerlendirme ve İzleme Ziyaret Ekibinin üyeleri arasında ziyaret edilecek fakültenin öğretim üyesi üye olarak yer alamaz. Başvuran kurum Dekanının ziyaret ekibi üyelerine bir (1) ay içerisinde itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ECZAK Başkanı tarafından değerlendirilir ve ECZAK'da kesin karara bağlanır. Ziyaret edilecek kurumların ÖDR'leri ilgili ekibe iletilerek değerlendirme ziyareti süreci başlatılır. ÖDR'lerin, başvuru yılının 30 Haziran tarihi mesai bitimine dek ulaştırılmadığı, kılavuzda belirtilen şekilde hazırlanmadığı veya Ulusal Standartları karşılamadığı durumlarda ECZAK tarafından kurumların başvuru süreci dondurulur ve kuruma ayrıntılı bir raporla durum bildirilerek varsa ileri eğitim ve danışmanlık talepleri alınır. ECZAK tarafından karar verilen her türlü başvuru dondurma kararına, başvuran kurum tarafından yapılacak itirazlar, üyelerin yazılı bilgi ve onayı dâhilinde başkan tarafından karara bağlanır. (4)   İleri eğitim ve danışmanlık: Hizmet almak istediğini ECZAK'dan yazılı olarak talep eden tüm Eczacılık Fakülteleri için, aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar ECZAK tarafından bir eğitim ve danışmanlık ekibi belirlenir. Bu ekipte, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu üyeleri yanında eğitim alanında deneyimli ve/veya resmi eğitim almış eczacılık fakültesi öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. Eğitim ve danışmanlık sürecindeki tüm masraflar (yol, barınma, eğitim materyali, vb) talep eden kurum tarafından karşılanır. (5)    Değerlendirme ziyareti: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti ekipleri, her yılın Ekim ayı içerisinde ECZAK Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu doğrultusunda belirlenen ziyaretlerini gerçekleştirerek "Değerlendirme Ziyareti Raporu" hazırlar ve en geç aynı yılın Kasım ayının 15'ine dek ECZAK'a iletir. Değerlendirme ziyareti sürecindeki tüm masraflar (yol, barınma, vb) başvuran kurum tarafından karşılanır. (6) Akreditasyon Kararı: ECZAK başkanı değerlendirme ziyaret raporunu onbeş (15) gün içerisinde maddi hataları düzeltmek üzere başvuran kurumun dekanına gönderir. ECZAK başkanı değerlendirme ziyaret raporlarını Aralık ayının ilk haftası içinde ECZAK üyelerine dağıtır. Her kurum ile ilgili raporlar ECZAK tarafından izleyen yılın ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır ve kuruma iletilir. Akreditasyon adaylığı verilen kurumlar izleyen yılın Ekim ayı içerisinde aynı değerlendirme ve izleme ziyareti ekibi tarafından ziyaret edilerek yeni bir rapor hazırlanır ve durumları ECZAK tarafından karara bağlanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler
  ECZAK Sekreteryası

  MADDE 11

  1) ECZAK sekretaryası, ECZAK Başkanının görev yaptığı Eczacılık Fakültesi Dekanlığının lojistik desteği ile yürütülür. Veriler, belgeler, ÖDR'ler ve komisyon raporları 3. kişiler ve kurumlarla hiçbir şekilde paylaşılmaz; ECZAK ve ECZDEK-YK Genel Sekreterliği'nde arşivlenir. ECZAK'da arşivlenen tüm yazışma, dosya ve belgeler ECZAK Sekreteri'nin görev süresi bitiminde belirlenecek yeni sekretere tutanakla devredilir.

  Yürürlük

  MADDE 12

  (1) Bu Yönerge, ECZDEK tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. ECZAK, kuruluşundan sonraki ilk üç (3) ay içinde kendi çalışma usullerini belirleyen bir yönerge çıkartır.

  Yürütme

  MADDE 13

  (1) Bu yönerge hükümlerini ECZAK Başkanı yürütür. (2) Bu yönerge hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi ECZDEK'nın sorumluluğundadır.

  Geçici Madde

  MADDE 14

  İlk kez kurulan ECZAK üyelerinin görev süreleri ECZDEK tarafından onaylandıktan sonra başlar ve üyelik süresi bitimi bu Yönergenin Madde 5/4'de belirtildiği şekilde bir sonraki yılın Ocak ayı temel alınarak saptanır.

 • Öz Değerlendirme Ara Raporu Hazırlama Kılavuzu

 • Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Kılavuzu

  Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Kılavuzu Sürüm 2.0 indirmek için tıklayınız.

  DİZE Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu Sürüm 2.0 indirmek için tıklayınız.

  ADİZE Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu Sürüm 1.0 indirmek için tıklayınız.

   

  Ek No Ek Dosya adı Word Dokümanı PDF Dokümanı
  Ek-1

  DEĞERLENDİRME VE İZLEME ZİYARETİ ZAMAN TABLOSU

  Word PDF
  Ek-2

  ARA DEĞERLENDİRME VE İZLEME ZİYARETİ ZAMAN TABLOSU

  Word PDF
  Ek-3

  ÖDRE Üyesi Değerlendirme Çizelgesi (ÖDRE D-FORM 1) YENİ (Revize)

  Word PDF
  Ek-4

  ÖDRE Raportörünün Standartları Değerlendirme Çizelgesi (ÖDRE D-FORM 2)

  Word PDF
  Ek-5

  DİZE Üyesi Değerlendirme Çizelgesi (DİZE D-FORM 1) - YENİ (Revize)

  Word PDF
  Ek-6

  DİZE Öğrenci Üyesi Değerlendirme Çizelgesi (Öğr D-FORM 1)

  Word PDF
  Ek-7

  DİZE RAPORU  (DİZE D-FORM-2)

  Word PDF
  Ek-8

  DİZE ÇIKIŞ BİLDİRİMİ (DİZE D-FORM 3)

  Word PDF
  Ek-9

  DİZE BAŞKAN RAPORU (DİZE D-FORM 4)

  Word PDF
  Ek-10

  ECZAK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU (D-FORM-5)

  Word PDF
  Ek-10a

  ECZAKDER AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU (D-FORM 5a)

  Word PDF
  Ek-11

  ECZAKDER AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU (D-FORM 6)

  Word PDF
  Ek-12

  DİZE Üyelerini Değerlendirme Formu (DİZE D-FORM 7)

  Word PDF
  Ek-12 DİZE Üyelerini Değerlendirme Formu (DİZE D-FORM 7) - YENİ Word PDF
  Ek-13

  DİZE Üyelerini Değerlendirme Formu (DİZE Öğr. D-FORM 7)

  Word PDF
  Ek-14

  ADİZE Üyesi Değerlendirme Çizelgesi (ADİZE D-FORM 1)

  Word PDF
  Ek-15

  ÖDAR ADİZE BAŞKAN RAPORU (ÖDAR-ADİZE D-FORM 2)

  Word PDF
  Ek-16

  EKİP ÜYELERİNİN BİRBİRİNİ DEĞERLENDİRME FORMU (DİZE/ADİZE D-FORM 8) - YENİ

  Word PDF

   

 • Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

 • Çalışma Yönetmeliği

  Çalışma Yönetmenliği Kılavuzu Sürüm 3.0.8 indirmek için tıklayınız.

 • ECZAKDER Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi

 • ECZAKDER Öğrenci Değerlendirici Yönergesi

 • ECZAKDER Arşivleme Yönergesi

 • Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi

 • Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi

 • Etik Kurallar Kılavuzu

 • Tutarlılık Komitesi Çalışma İlkeleri

 • Kalite Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

 • Çalışma Grubu İlkeleri

 • Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları Sürüm 4.0

  Dosyayı görüntülemek için tıklayınız. 

 • Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları Sürüm 3.0

  Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

 • Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları Sürüm 2.0

  Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

 • Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları Sürüm 1.0

  Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

 • ÖDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.0

  Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

 • ÖDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.0

  Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

 • Etik Kurallar Kılavuzu Sürüm 1.0

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) etkinliklerinde görev alan herkes etik davranış içinde olmalıdır. Bu kişiler dürüst ve tarafsız olmalı, aşağıda belirtilen etik kurallar doğrultusunda çalışmalıdır. Bu belgenin amacı, ECZAK etkinlikleri ile ilgili etik standartların ayrıntılarını vermektir. ECZAK etkinliklerinde görev alan herkes bu belgenin sonunda yer alan “Gizlilik ve Etik Kurallar Bildirimi”ni imzalamalıdır.

  ECZAK Etik Kuralları

  1. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmaları, ECZAK değerlendirme ölçütlerine göre, kamu güvenliği, sağlığı ve yararı dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda görev alanlar, bu görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri açıklama sorumluluğunu kabul ederler.

  2. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, tüm çıkar çatışmalarından kaçınırlar ve çıkar çatışması fark ettiklerinde ECZAK’ı bilgilendirirler.

  3. Bir eğitim kuruma danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş olan, bir kurumun kuruluşunda görev almış olan veya halen görev alan ECZAK üyeleri, bu kuruma yönelik değerlendirme için oluşturulan ziyaret ekibinde yer alamazlar.

  4. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, kendileri ile değerlendirilecek eğitim kurumları arasında çıkar çatışması yaratacak hiçbir görevi üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar ve tartışma içine girmezler.

  5. Özdeğerlendirme ve değerlendirme raporlarında yer alan bilgiler, yalnızca ECZAK’ın ve değerlendirme ziyaret ekibinin kullanımı içindir ve ilgili eğitim kurumunun izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Ancak, kurumun adı belirtilmeden ve belli olmayacak şekilde ECZAK tarafından kullanılabilir.

  6. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, gizli belge, bilgi ve bulguları açıklayamazlar. Yasal zorunluluklarla yapılması gereken açıklamalar ECZAK sorumluluğunda yapılır.

  7. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, kendilerine verilen özdeğerlendirme raporlarını ve kurumdan edindikleri diğer belgeleri kopyalayamazlar, çoğaltamazlar ve değerlendirme görevlerinin bitiminde ECZAK’a geri verirler.

  8. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, akreditasyon sürecinde yapacakları açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını kabul ederler. Bu süreci olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne çıkaran davranışlardan ve bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadelerden kaçınırlar.

  9.  ECZAK çalışmalarında görev alanlar, herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı kabul ederler, tüm taraflara eşit ve adil davranırlar.

  10. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, çalışma arkadaşlarına yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek sağlamayı kabul ederler.

  11. ECZAK, çalışmalarında görev alanları ve değerlendirme ile ilgili tüm tarafları bu etik kurallar konusunda bilgilendirir.

  12. Bu etik kurallara uymadığı saptanan kişilerin görevlerine ECZAK tarafından son verilir.

 • Gizlilik

  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)’nda görev alan bir kişi olarak, ben  ………………………………………..…….,

  1.    Yukarıda belirtilen etik kuralları okuduğumu, anladığımı, en üst düzeyde etik ve mesleki davranış içinde olacağımı;

  2.    Çalışmalarımı ECZAK ölçütlerine göre ve kamunun güvenliği, sağlığı ve çıkarı doğrultusunda yapmayı ve bu görevler ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri anında açıklama sorumluluğunu;

  3.    Güvenilir bir kişi olarak hareket etmeyi, tüm çıkar çatışmalarından kaçınmayı ve çıkar çatışmasının ortaya çıktığı durumlarda ECZAK’ı bilgilendirmeyi;

  4.    Görevim nedeniyle ulaştığım tüm belge ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı;

  5.    Akreditasyon süreci içinde yapacağım açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını;

  6.    Herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı;

  7.    Çalışma arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek olmayı;

  8.    Bu etik kurallara uymadığım durumda ECZAK tarafından görevime son verilmesini kabul ettiğimi bildiririm.

   

  İmza:

   

  Tarih: …… / …… / …………

 • Tutarlılık Komitesi Çalışma İlkeleri Sürüm 1.0

  Sürüm 1.0 için tıklayınız.

 • Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi, Sürüm 2.0

  Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

 • Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm 1.0

 • DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ Sürüm 2.0

  Dosyayı indirmek için tıklayınız. 

 • Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi Sürüm 1.0

  Dosyayı indirmek için tıklayınız.

 • ECZAKDER DEĞERLENDİRMELERİNE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ KATILIMI YÖNERGESİ Sürüm 1.0

  Dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

 • TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON UYGULAMA ESASLARI YÖN

  Dosyayı indirmek için tıklayınız. 

 • ECZAKDER DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Sürüm 1.0

  Dosyayı indirmek için tıklayınız. 

 • Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Kılavuzu (Önceki Sürüm)

 • Danışman Çalışma İlkeleri

  Danışman Çalışma İlkeleri için tıklayınız. 

 • Uzaktan Değerlendirme ve İzleme Kılavuzu Sürüm 1.0

  Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu Sürüm 1.0 indirmek için tıklayınız.