Tüzük

Tüzük

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tüzüğü

ECZAKDER Tüzüğü 26.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında güncellenmiş ve Ankara Vililiği tarafından 14.11.2022 tarihinde onaylanarak kabul edilmiştir. 

BÖLÜM I

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1 - Derneğin adı "Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir. Derneğin kısa adı "ECZAKDER"dir ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.

Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanları

MADDE 2 - Dernek, eczacılık eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak eczacılık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini hedeflemekte ve gelişimine katkı sağlamayı öngörmektedir. Böylece, ülke, toplum ve insanlığa hizmet verme amacında olan, güncel bilgiye ulaşma disiplinine sahip, toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek derecede bilgi birikimi olan, her türlü ilaç ve farmasötik şeklini yapma, üretme becerisine sahip, ilaç ve sağlık danışmanlığı yapan, bilimsel literatürü takip eden ve etik değerlere bağlı eczacılar yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesi ve eczacılık mesleğinin niteliğinin korunması hedeflenmektedir. Bu temel hedefler doğrultusunda Derneğin amacı, çalışma konuları ve faaliyet alanları, Yükseköğretim Kurulu’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği maddeleri kapsamına göre belirlenmiş ve aşağıda sıralanmıştır:

2.1) Temel Amaçlar: 

ECZAKDER’in temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde; 1- Eczacılık eğitimi programlarını değerlendirme,  akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak; 2-Türkiye'de eczacılık eğitiminin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylece, 3- İlaç ve sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri uygulayabilen, etik değerlere bağlı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli eczacılar yetiştirerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesidir.

2.2) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

a) Eczacılık eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,

b) Akreditasyon çalışmalarında görev alacak üyeler ve değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,

c) Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,

d) Eczacılık eğitimi ile ilgili paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini (eczacılıkta meslek yeterlilik ve uygulama standartları dahil), gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,

e) Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,

f) Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,

g) Ulusal ve uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,

h) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,

i) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, yayınlamak ve yayınlatmak

j) Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, web sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel, işitsel materyal hazırlamak ve yaymak,

k) Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

l)  2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

m) Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,

n) Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

o) Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,

p) Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

r) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

2.3) Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, eğitim alanında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir. 

BÖLÜM II

MADDE 3 - Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler,

a) ECZAKDER Kurul, komisyon, komite ve çalışma gruplarında ve alt komisyonlarında en az bir yıl görev yapmış olmak veya

b) Eczacılık eğitimi programlarının değerlendiriciliğini yapan ECZAKDER veya ulusal ya da uluslararası akreditasyon kuruluşlarında en az iki kez değerlendirme takımında yer almış olmak,

c) Eczacılık Fakültelerinde en az bir dönem (3 yıl) dekanlık yapmış olmak,

d) Donanımları ile ECZAKDER amaç ve çalışma konularına önemli katkı sağlamış meslek üyesi olmak,

e) Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle ECZAKDER'in amaçlarını destekleyecek olan gerçek kişiler veya kamu ve özel hukuk alanındaki tüzel kişiler üyelik başvurusu yapabilirler.

Dernek başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunun tarafından 30 gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir.

Üniversite ve Fakültelerde Yönetim Görevi Yürüten Üyelerin Program Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmalarına Katılımı

MADDE 4 - Eczacılık fakültelerinde Dekan ve Dekan Yardımcısı görevlerine getirilenler ve bu görevleri yürütürken ECZAKDER’e üye olanlar, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, Program Değerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarına katılmazlar. Tüm diğer üyelik hakları olduğu gibi devam eder.

Üyelikten Çıkma

MADDE 5 - Her üye, yazılı olarak istifa etmek suretiyle dilediği anda ECZAKDER üyeliğinden çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 6 - Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla ECZAKDER üyeliğinden çıkarılırlar. ECZAKDER üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

a) ECZAKDER tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) ECZAKDER organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Organlar

MADDE 7 - ECZAKDER'in organları aşağıda sıralanmıştır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile ECZAKDER faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ECZAK alt komisyonları ve/veya başka yeni kurullar oluşturulabilir.

Genel Kurul

MADDE 8 - Genel Kurul, ECZAKDER'in en yetkili karar organı olup, ECZAKDER'e kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul’un yapılacağı yılın Nisan ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

Genel Kurula Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 9 - a) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, yeter sayı sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, yeter sayı sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c) Genel Kurul, ilk toplantıda katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve ECZAKDER'in feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; yeter sayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurul’ları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

MADDE 10 - a) Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi’ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler.

b) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu'nca bir tutanak düzenlenir.

c) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

d) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul'un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini de gözeterek oylar ve kesinleştirir.

e) Genel Kurul'da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

f) Genel Kurul'da, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

g) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Divan Başkanı tarafından muhafaza edilir. Divan Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 11 - a) Yönetim Kurulu'nun veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya ECZAKDER üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

b) ECZAKDER üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sadece toplantıya neden olan konu hakkında görüşülüp karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

MADDE 12 - Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

c) Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

d) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu'nu aklamak,

e) Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

f) Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,

h) ECZAKDER için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

i) ECZAKDER'ın uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

j) Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

k) Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile ECZAKDER hizmetleri için görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere ödenecek hizmet bedelleri ile verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,

l) ECZAKDER'in feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

m) Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 -  Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

Asil üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak Dernekle ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar Dernek bütçesinden karşılanır.

Yönetim Kurulu’nun Çalışma İlkeleri 

MADDE 14 - a) Seçimli Genel Kurulu izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında kurul; başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üyeleri seçerek göreve başlar.

b) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

c) Yönetim Kurulu toplantıları üyelerden en az dördünün bulunmasıyla açılır ve sürdürülür; kararlar toplantıda bulunanların oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır.

d) Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

e) Yönetim Kurulu video konferans ya da telekonferans yoluyla da toplanabilir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

MADDE 15 - Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,

b) Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,

c) ECZAKDER'i başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,

d) Çalışma dönemindeki çalışma programı ile bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,

e) Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği, kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerin bedellerini belirlemek,

f) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek,

g) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

h) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

i) ECZAKDER'in işleyişi ve Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun (ECZAK) ve alt komisyonlarının yapısı, üyeleri, seçimleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik, gerektiğinde ECZAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

j) Gerekli gördüğünde, ECZAKDER faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla ECZAKDER organı olarak çalışacak yeni kurullar oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

k) Gerekli gördüğünde, ECZAKDER faaliyet alanlarında görev yapacak komisyon, komite, danışma kurulu ve çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,

l) ECZAKDER’in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,

m) ECZAKDER amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,

n) Gerekli gördüğünde, ECZAKDER tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

o) Genel Kurul’un belirlediği esaslar dahilinde her türlü ödenek, yolluk, tazminat ve hizmet alımı bedellerini belirlemek ve ilgililerine ödemek,

p) ECZAKDER organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.

Denetim Kurulu

MADDE 16 - a) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

b) Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

c) Asil üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

d) Denetim Kurulu’ndaki her üye, eşit söz ve oy hakkına sahip denetçidir.

f) Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

g) Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

1- ECZAKDER tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu'na iletmek, 2-Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,3- Denetim sonuçlarını; her denetçi üyenin bireysel kanaatleri dahil, ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul'a sunmak. 

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Komisyonlar, Komiteler ve Çalışma Grupları  

MADDE 17 - Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK), komisyonlar, komiteler ve çalışma grupları, ECZAKDER’in eczacılık eğitimi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. ECZAK, komisyon, komite ve çalışma gruplarının çalışma süreleri bir seçimli Genel Kurul dönemidir. ECZAK'ın, komisyon, komite ve çalışma gruplarının yapısı, üyelerin belirlenmesi, seçimi ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelik ile belirlenir. Ulusal ve uluslararası değişiklikler söz konusu olduğunda gerekli görülen hususların yönetmeliklere işlenmesi ve değişikliklerin yapılması Yönetim Kurulu yetkisine bırakılır.

Gelirler

MADDE 18 - ECZAKDER'in gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

a) Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,

b) Bağışlar (ECZAKDER amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar),

c) Mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri,

d) Taşınır ve taşınmaz mal varlığından elde edilecek kira vb. gelirler,

e) Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerden ve diğer ECZAKDER faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

f) ECZAKDER'in amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden elde edilen kazançlar,

g) İlgili yasaların izin verdiği diğer gelirler.

ECZAKDER'e gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak Dernekler Kanunu'nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığı tahsil edilir. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Derneğin İç Denetimi

MADDE 19 - ECZAKDER'de, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 20 - ECZAKDER, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, ECZAKDER'in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve ECZAKDER'i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda da borçlanabilir.

Tüzük Değişikliği

MADDE 21 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Hüküm Eksikliği

MADDE 22 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

MADDE 23 - ECZAKDER Genel Kurulu her zaman ECZAKDER in feshine karar verebilir. Genel Kurul'da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurul'da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde ECZAKDER adında Tasfiye Halinde Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak ECZAKDER'in para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul'da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul'da, devredilecek yer belirlenmemişse ECZAKDER 'in amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip olan derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Geçici Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat

GEÇİCİ MADDE 1 - İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 50 TL, yıllık üye aidatı da 120 TL'dir.

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu ile Geçiş Dönemi İlişkileri ve Devir Kuralları

GEÇİCİ MADDE 2 - Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tüzel kişiliğini kazandığı tarihte Eczacılık Dekanları Konseyi girişimi ile 2011 yılında kurulmuş olan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ile ilgili aşağıdaki yükümlülükleri de üstlenmiş sayılır.

a) ECZAK tarafından daha önceden yapılmış olan tüm etkinlikler Dernek tarafından yapılmış, yürütülmüş olan tüm program değerlendirmeleri Dernek tarafından yürütülmüş, bu programlara verilen tüm değerlendirme raporları ve yetkinlik kararları Dernek tarafından verilmiş sayılır.

b) ECZAK tarafından sürdürülmekte olan tüm etkinlikler Dernek tarafından devralınmış, ECZAK’a yapılmış olan tüm akreditasyon talepleri Derneğe yapılmış sayılır.

c) ECZAK’ta ve alt komisyonlarında Dernek kuruluşundan önce görev yapmış ve Dernek kurulduğunda görev yapmakta olan üyeler aynı görev konum ve süreleri ile Derneğin Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nda ve alt komisyonlarında daha önce görev yapmış ve yapmakta olan üyeler olarak sayılırlar.

d) Derneğin kurulduğu tarihteki ECZAK ve alt komisyon üyeleri, ECZAK ve ilgili alt komisyon üyesi olarak görev yapar ve bu görevlerini Derneğin ilk Genel Kurulu'nda ilgili yönetmelik kabul edilene kadar, halen kullanılmakta olan ECZAK Yönergesi’ne göre yürütürler. ECZAK ile ilgili yönergenin Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile ECZAK ve alt komisyonlarının üyeleri bu yönetmelik uyarınca görevlerini sürdürürler.

e) ECZAK’a ulaşmış tüm belgeler Derneğe ulaşmış, ECZAK’ca yapılmış tüm yazışmalar Dernek tarafından yapılmış sayılır. Bu tüzük 23 madde ve 2 geçici maddeden oluşmaktadır.

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu 

Kurucu Üyeler

 1. Sevim Rollas
 2. Seçkin Özden
 3. Nurettin Abacıoğlu
 4. Levent Üstünes
 5. Belma Koçer
 6. A.Ahmet Başaran
 7. Maksut Coşkun
 8. Afife Mat
 9. Gülhan Turan
 10. Varol Pabuçcuoğlu
 11. Sedef Kır
 12. Bülent Gümüşel
 13. Tuncer Değim
 14. Müberra Koşar
 15. Şule Apikoğlu Rabuş
 16. Vedat Eğilmez
 17. Evren Alğın Yapar
 18. Alper A. Şahin
 19. F. Bahar Derinsu

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

 1. Sevim Rollas
 2. Seçkin Özden
 3. Nurettin Abacıoğlu
 4. Levent Üstünes
 5. Belma Koçer
tanıtım filmi